تجهیزات پارکی

پارکی BS1001پارکی BS1001
X پارکی BS1001
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن+فلزیابعاد:۴.۵×۷.۳×۷.۴  
پارکی BS1002پارکی BS1002
X پارکی BS1002
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۳۰-۵۰نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۶.۸×۵.۷×۴.۱  
پارکی BS1003پارکی BS1003
X پارکی BS1003
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۱×۶.۸×۷.۸  
پارکی BS1004پارکی BS1004
X پارکی BS1004
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۱×۵.۷×۶.۸  
پارکی BS1005پارکی BS1005
X پارکی BS1005
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۱×۳.۸×۶.۱  
پارکی BS1006پارکی BS1006
X پارکی BS1006
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۴×۴.۲×۶.۵  
پارکی BS1007پارکی BS1007
X پارکی BS1007
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۳۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۱×۵.۴×۸.۹  
پارکی BS1008پارکی BS1008
X پارکی BS1008
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۳×۵.۱×۸.۷  
پارکی BS1009پارکی BS1009
X پارکی BS1009
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۱×۵.۴×۸.۹  
پارکی BS1010پارکی BS1010
X پارکی BS1010
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۳×۷.۸×۱۰  
پارکی BS1011پارکی BS1011
X پارکی BS1011
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۳×۹.۱×۱۵  
پارکی BS1012پارکی BS1012
X پارکی BS1012
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۴×۷.۸×۱۰  
پارکی BS1013پارکی BS1013
X پارکی BS1013
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۴×۴.۵×۷.۴  
پارکی BS1014پارکی BS1014
X پارکی BS1014
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۴×۸×۱۰  
پارکی BS1015پارکی BS1015
X پارکی BS1015
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۴×۶.۲×۱۱.۳  
پارکی BS1016پارکی BS1016
X پارکی BS1016
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۴×۶.۲×۱۱.۳  
پارکی BS1017پارکی BS1017
X پارکی BS1017
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن+فلزیابعاد:۵.۴×۶.۲×۱۱.۳  
پارکی BS1018پارکی BS1018
X پارکی BS1018
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۴×۶.۲×۱۱.۳  
پارکی BS1019پارکی BS1019
X پارکی BS1019
سن:۴-۱۲ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴×۹×۹.۷  
پارکی BS1020پارکی BS1020
X پارکی BS1020
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۳×۲.۸×۹  
پارکی BS1021پارکی BS1021
X پارکی BS1021
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۴×۷.۱×۶.۷  
پارکی BS1022پارکی BS1022
X پارکی BS1022
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۳۰-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴×۸.۷×۱۴.۵  
پارکی BS1023پارکی BS1023
X پارکی BS1023
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۳×۲.۸×۹  
پارکی BS1024پارکی BS1024
X پارکی BS1024
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۳۰-۵۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۸×۹.۸×۱۲  
پارکی BS1025پارکی BS1025
X پارکی BS1025
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۵ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۲.۷×۲.۳×۵ 
پارکی BS1026پارکی BS1026
X پارکی BS1026
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۳۰-۵۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۳×۳.۷×۵  
پارکی BS1027پارکی BS1027
X پارکی BS1027
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۲×۷.۳×۱۰.۴  
پارکی BS1028پارکی BS1028
X پارکی BS1028
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۵×۶.۸×۱۰.۶  
پارکی BS1029پارکی BS1029
X پارکی BS1029
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۹×۵.۸×۱۰.۶  
پارکی BS1030پارکی BS1030
X پارکی BS1030
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۵ نفر
پلی اتیلن+فلزیابعاد:۳.۹×۲.۸×۳.۹  
پارکی BS1031پارکی BS1031
X پارکی BS1031
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۵ نفر
پلی اتیلن+فلزیابعاد:۳.۵×۲.۵×۴.۷  
پارکی BS1032پارکی BS1032
X پارکی BS1032
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۵ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۳×۴.۹×۷.۲  
پارکی BS1033پارکی BS1033
X پارکی BS1033
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۵ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۳.۹×۲.۸×۳.۹  
پارکی BS1034پارکی BS1034
X پارکی BS1034
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۱×۳.۳×۴.۵  
پارکی BS1035پارکی BS1035
X پارکی BS1035
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۲×۴.۲×۶.۸  
پارکی BS1036پارکی BS1036
X پارکی BS1036
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۵ نفر
پلی اتیلن+فلزیابعاد:۴.۷×۳.۴×۵.۶  
پارکی BS1037پارکی BS1037
X پارکی BS1037
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۲×۶.۲×۷.۷  
پارکی BS1038پارکی BS1038
X پارکی BS1038
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۲×۹.۳×۱۱  
پارکی BS1039پارکی BS1039
X پارکی BS1039
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۵×۶.۴×۵.۱  
پارکی BS1040پارکی BS1040
X پارکی BS1040
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۵.۵×۶.۴×۱۴.۷  
پارکی BS1041پارکی BS1041
X پارکی BS1041
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۸×۵.۴×۱۰.۷  
پارکی BS1042پارکی BS1042
X پارکی BS1042
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:۴.۷×۶.۱×۶.۶  
پارکی BS1043پارکی BS1043
X پارکی BS1043
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۴.۸×۶.۵  
پارکی BS1044پارکی BS1044
X پارکی BS1044
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴.۲×۷.۱×۸ 
پارکی BS1045پارکی BS1045
X پارکی BS1045
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۵.۱×۷  
پارکی BS1046پارکی BS1046
X پارکی BS1046
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۳.۹×۴.۶  
پارکی BS1047پارکی BS1047
X پارکی BS1047
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۵.۱×۷  
پارکی BS1048پارکی BS1048
X پارکی BS1048
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۵.۱×۷  
پارکی BS1049پارکی BS1049
X پارکی BS1049
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۳.۷×۴.۱  
پارکی BS1050پارکی BS1050
X پارکی BS1050
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۵-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۳.۵×۶.۶×۶.۹  
پارکی BS1051پارکی BS1051
X پارکی BS1051
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۵.۹×۹.۲  
پارکی BS1052پارکی BS1052
X پارکی BS1052
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۲×۵.۹
پارکی BS1053پارکی BS1053
X پارکی BS1053
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۵.۹×۵.۷ 
پارکی BS1054پارکی BS1054
X پارکی BS1054
سن:۲-۱۲ سالظرفیت:۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۲.۲×۲.۳×۴.۳ 
پارکی BS1055پارکی BS1055
X پارکی BS1055
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۲.۲×۱.۹×۴.۲ 
پارکی BS1056پارکی BS1056
X پارکی BS1056
سن:۴-۱۲ سالظرفیت:۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۶.۷×۸.۶
پارکی BS1057پارکی BS1057
X پارکی BS1057
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۴×۶.۹×۱۰.۶ 
پارکی BS1058پارکی BS1058
X پارکی BS1058
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۶.۲×۷.۵×۱۰.۴ 
پارکی BS1059پارکی BS1059
X پارکی BS1059
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۵.۸×۹.۵×۱۴.۲ 
پارکی BS1060پارکی BS1060
X پارکی BS1060
سن:۳-۱۵ سالظرفیت:۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:۶.۲×۷.۵×۱۰.۴