تجهیزات پارکی

پارکی BS1001پارکی BS1001
X پارکی BS1001
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.5×7.3×7.4  
پارکی BS1002پارکی BS1002
X پارکی BS1002
سن:3-15 سالظرفیت:30-50نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:6.8×5.7×4.1  
پارکی BS1003پارکی BS1003
X پارکی BS1003
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.1×6.8×7.8  
پارکی BS1004پارکی BS1004
X پارکی BS1004
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.1×5.7×6.8  
پارکی BS1005پارکی BS1005
X پارکی BS1005
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.1×3.8×6.1  
پارکی BS1006پارکی BS1006
X پارکی BS1006
سن:3-15 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.4×4.2×6.5  
پارکی BS1007پارکی BS1007
X پارکی BS1007
سن:3-15 سالظرفیت:30-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.1×5.4×8.9  
پارکی BS1008پارکی BS1008
X پارکی BS1008
سن:3-15 سالظرفیت:20-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.3×5.1×8.7  
پارکی BS1009پارکی BS1009
X پارکی BS1009
سن:3-15 سالظرفیت:20-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.1×5.4×8.9  
پارکی BS1010پارکی BS1010
X پارکی BS1010
سن:3-15 سالظرفیت:20-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.3×7.8×10  
پارکی BS1011پارکی BS1011
X پارکی BS1011
سن:3-15 سالظرفیت:20-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.3×9.1×15  
پارکی BS1012پارکی BS1012
X پارکی BS1012
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.4×7.8×10  
پارکی BS1013پارکی BS1013
X پارکی BS1013
سن:3-15 سالظرفیت:15-10 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.4×4.5×7.4  
پارکی BS1014پارکی BS1014
X پارکی BS1014
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.4×8×10  
پارکی BS1015پارکی BS1015
X پارکی BS1015
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.4×6.2×11.3  
پارکی BS1016پارکی BS1016
X پارکی BS1016
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.4×6.2×11.3  
پارکی BS1017پارکی BS1017
X پارکی BS1017
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.4×6.2×11.3  
پارکی BS1018پارکی BS1018
X پارکی BS1018
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.4×6.2×11.3  
پارکی BS1019پارکی BS1019
X پارکی BS1019
سن:4-12 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4×9×9.7  
پارکی BS1020پارکی BS1020
X پارکی BS1020
سن:3-15 سالظرفیت:15-10 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.3×2.8×9  
پارکی BS1021پارکی BS1021
X پارکی BS1021
سن:3-15 سالظرفیت:15-10 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.4×7.1×6.7  
پارکی BS1022پارکی BS1022
X پارکی BS1022
سن:2-12 سالظرفیت:30-10 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4×8.7×14.5  
پارکی BS1023پارکی BS1023
X پارکی BS1023
سن:3-15 سالظرفیت:15-10 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.3×2.8×9  
پارکی BS1024پارکی BS1024
X پارکی BS1024
سن:3-15 سالظرفیت:30-50 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.8×9.8×12  
پارکی BS1025پارکی BS1025
X پارکی BS1025
سن:3-15 سالظرفیت:10-5 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:2.7×2.3×5 
پارکی BS1026پارکی BS1026
X پارکی BS1026
سن:3-15 سالظرفیت:30-50 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:3×3.7×5  
پارکی BS1027پارکی BS1027
X پارکی BS1027
سن:3-15 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.2×7.3×10.4  
پارکی BS1028پارکی BS1028
X پارکی BS1028
سن:3-15 سالظرفیت:10-15 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.5×6.8×10.6  
پارکی BS1029پارکی BS1029
X پارکی BS1029
سن:3-15 سالظرفیت:15-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.9×5.8×10.6  
پارکی BS1030پارکی BS1030
X پارکی BS1030
سن:3-15 سالظرفیت:10-5 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:3.9×2.8×3.9  
پارکی BS1031پارکی BS1031
X پارکی BS1031
سن:3-15 سالظرفیت:10-5 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:3.5×2.5×4.7  
پارکی BS1032پارکی BS1032
X پارکی BS1032
سن:3-15 سالظرفیت:20-5 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.3×4.9×7.2  
پارکی BS1033پارکی BS1033
X پارکی BS1033
سن:3-15 سالظرفیت:10-5 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:3.9×2.8×3.9  
پارکی BS1034پارکی BS1034
X پارکی BS1034
سن:3-15 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.1×3.3×4.5  
پارکی BS1035پارکی BS1035
X پارکی BS1035
سن:3-15 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.2×4.2×6.8  
پارکی BS1036پارکی BS1036
X پارکی BS1036
سن:3-15 سالظرفیت:15-5 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.7×3.4×5.6  
پارکی BS1037پارکی BS1037
X پارکی BS1037
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.2×6.2×7.7  
پارکی BS1038پارکی BS1038
X پارکی BS1038
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.2×9.3×11  
پارکی BS1039پارکی BS1039
X پارکی BS1039
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.5×6.4×5.1  
پارکی BS1040پارکی BS1040
X پارکی BS1040
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:5.5×6.4×14.7  
پارکی BS1041پارکی BS1041
X پارکی BS1041
سن:2-12 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.8×5.4×10.7  
پارکی BS1042پارکی BS1042
X پارکی BS1042
سن:2-12 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزیابعاد:4.7×6.1×6.6  
پارکی BS1043پارکی BS1043
X پارکی BS1043
سن:2-12 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×4.8×6.5  
پارکی BS1044پارکی BS1044
X پارکی BS1044
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4.2×7.1×8 
پارکی BS1045پارکی BS1045
X پارکی BS1045
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×5.1×7  
پارکی BS1046پارکی BS1046
X پارکی BS1046
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×3.9×4.6  
پارکی BS1047پارکی BS1047
X پارکی BS1047
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×5.1×7  
پارکی BS1048پارکی BS1048
X پارکی BS1048
سن:2-12 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×5.1×7  
پارکی BS1049پارکی BS1049
X پارکی BS1049
سن:3-15 سالظرفیت:10-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×3.7×4.1  
پارکی BS1050پارکی BS1050
X پارکی BS1050
سن:2-12 سالظرفیت:5-15 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:3.5×6.6×6.9  
پارکی BS1051پارکی BS1051
X پارکی BS1051
سن:3-15 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×5.9×9.2  
پارکی BS1052پارکی BS1052
X پارکی BS1052
سن:2-12 سالظرفیت:5-10 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×2×5.9
پارکی BS1053پارکی BS1053
X پارکی BS1053
سن:2-12 سالظرفیت:5-10 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×5.9×5.7 
پارکی BS1054پارکی BS1054
X پارکی BS1054
سن:2-12 سالظرفیت:5-10 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:2.2×2.3×4.3 
پارکی BS1055پارکی BS1055
X پارکی BS1055
سن:3-15 سالظرفیت:5-10 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:2.2×1.9×4.2 
پارکی BS1056پارکی BS1056
X پارکی BS1056
سن:4-12 سالظرفیت:10-20 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×6.7×8.6
پارکی BS1057پارکی BS1057
X پارکی BS1057
سن:3-15 سالظرفیت:20-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:4×6.9×10.6 
پارکی BS1058پارکی BS1058
X پارکی BS1058
سن:3-15 سالظرفیت:15-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:6.2×7.5×10.4 
پارکی BS1059پارکی BS1059
X پارکی BS1059
سن:3-15 سالظرفیت:20-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:5.8×9.5×14.2 
پارکی BS1060پارکی BS1060
X پارکی BS1060
سن:3-15 سالظرفیت:20-30 نفر
پلی اتیلن + فلزابعاد:6.2×7.5×10.4