• وسایل پارکی - صفحه 1

پارکی BS 1001

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 7.4*7.3*4.5

پارکی BS 1002

سن : 3-15 سال ظرفیت : 30-50 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 6.8*5.7*4.1

پارکی BS 1003

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.1*6.8*7.8

پارکی BS 1004

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.1*5.7*6.8

پارکی BS 1005

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.1*3.8*6.1

پارکی BS 1006

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-20 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.4*4.2*6.5

پارکی BS 1007

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.1*5.4*8.9

پارکی BS 1008

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.3*5.1*8.7

پارکی BS 1009

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.1*5.4*8.9

پارکی BS 1010

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.3*7.8*10

پارکی BS 1011

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.3*9.1*15

پارکی BS 1012

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.4*7.8*10

پارکی BS 1013

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-15 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.4*4.5*7.4

پارکی BS 1014

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.4*8*10

پارکی BS 1015

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.4*6.2*11.3

پارکی BS 1016

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.4*6.3*11.2

پارکی BS 1017

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.4*6.2*11.3

پارکی BS 1018

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.4*6.2*11.3

پارکی BS 1019

سن : 4-12 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*9*9.7

پارکی BS 1020

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-15 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.3*2.8*9

پارکی BS 1021

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-15 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.4*7.1*6.7

پارکی BS 1022

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*8.7*14.5

پارکی BS 1023

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-15 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.3*2.8*9

پارکی BS 1024

سن : 3-15 سال ظرفیت : 30-50 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.8*9.8*12

پارکی BS 1025

سن : 2-12 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 2.7*2.3*5

پارکی BS 1026

سن : 3-15 سال ظرفیت : 30-50 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 3*3.7*5

پارکی BS 1027

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-20 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.2*7.3*10.4

پارکی BS 1028

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-15 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.5*6.8*10.6

پارکی BS 1029

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-20نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.9*5.8*10.6

پارکی BS 1030

سن : 3-15 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 3.9*2.8*3.9

پارکی BS 1031

سن : 3-15 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 3.5*2.5*4.7

پارکی BS 1032

سن : 3-15 سال ظرفیت : 5-20نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.3*4.9*7.2

پارکی BS 1033

سن : 3-15 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 3.9*2.8*3.9

پارکی BS 1034

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-20 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.1*3.3*4.5

پارکی BS 1035

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-20نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.2*4.2*6.8

پارکی BS 1036

سن : 3-15 سال ظرفیت : 5-15 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 3.7*3.4*5.6

پارکی BS 1037

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.2*6.2*7.7

پارکی BS 1038

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.2*9.3*11

پارکی BS 1039

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.5*6.4*5.1

پارکی BS 1040

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.5*6.4*14.7

پارکی BS 1041

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-20نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.8*5.4*10.7

پارکی BS 1042

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-20 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.7*6.1*6.6

پارکی BS 1043

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-20 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*4.8*6.5

پارکی BS 1044

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4.2*7.1*8

پارکی BS 1045

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*5.1*7

پارکی BS 1046

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*3.9*4.6

پارکی BS1047

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*5.1*7

پارکی BS 1048

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*5.1*7

پارکی BS 1049

سن : 2-12 سال ظرفیت : 10-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*3.7*4.1

پارکی BS 1050

سن : 2-12 سال ظرفیت : 5-15 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 3.5*6.6*6.9

پارکی BS 1051

سن : 3-15 سال ظرفیت : 10-20 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: 9.2*5.9*4

پارکی BS 1052

سن : 2-12 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*2*5.9

پارکی BS 1053

سن : 2-12 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*5.9*5.7

پارکی BS 1054

سن : 2-12 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: 2.2*2.3*4.3

پارکی BS 1055

سن : 3-15 سال ظرفیت : 5-10 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 2.2*1.9*4.2

پارکی BS 1056

سن : 4-12 سال ظرفیت : 10-20 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 4*6.7*8.6

پارکی BS 1057

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: 4*6.9*10.6

پارکی BS 1058

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 6.2*7.5*10.4

پارکی BS 1059

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.8*9.5*14.2

پارکی BS 1060

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: 6.2*7.5*10.4

پارکی BS 1061

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5.3*7.2*11.5

پارکی BS 1062

سن : 3-15 سال ظرفیت : 15-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : 5*5.7*8

پارکی BS 1063

سن : 3-15 سال ظرفیت : 20-30 نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: 5.4*7.7*10.9
1 2 3 4