قیمت تاب و سرسره پارکی

پارکی BS 1001

پارکی BS1001-1

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 15-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.1×5.7×6.8

پارکی BS 1002

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 50-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:6.8×5.7×4.1

پارکی BS 1003

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 15-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.1×6.8×7.8

پارکی BS 1004

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 15-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.1×5.7×6.8

پارکی BS 1005

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 15-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.1×3.8×6.1

پارکی BS 1006

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 15-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.4×4.2×6.5

پارکی BS 1007

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.1×5.4×8.9

پارکی BS 1008

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.3×5.1×8.7

پارکی BS 1009

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.1×5.4×8.9

پارکی BS 1010

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.3×7.8×10

پارکی BS 1011

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.3×9.1×15

پارکی BS 1012

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.4×7.8×10

پارکی BS 1013

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.4×4.5×7.4

پارکی BS 1014

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.4×8×10

پارکی BS 1015

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.4×6.2×11.3

پارکی BS 1016

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.4×6.2×11.3

پارکی BS 1017

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.4×6.2×11.3

پارکی BS 1018

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.4×6.2×11.3

پارکی BS 1019

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 12-14

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×9×9.7

پارکی BS 1020

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.3×2.8×9

پارکی BS 1021

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.4×7.1×6.7

پارکی BS 1022

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×8.7×14.5

پارکی BS 1023

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.3×2.8×9

پارکی BS 1024

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 30-50

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.8×9.8×12

پارکی BS 1025

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 5-10

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:2.7×2.3×5

پارکی BS 1026

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 30-50

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:3×3.7×5

پارکی BS 1027

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.2×7.3×10.4

پارکی BS 1028

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.5×6.8×10.6

پارکی BS 1029

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 15-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.9×5.8×10.6

پارکی BS 1030

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-5

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:3.9×2.8×3.9

پارکی BS 1031

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-5

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:3.5×2.5×4.7

پارکی BS 1032

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-5

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.3×4.9×7.2

پارکی BS 1033

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-5

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:3.9×2.8×3.9

پارکی BS 1034

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-5

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.1×3.3×4.5

پارکی BS 1035

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.2×4.2×6.8

پارکی BS 1036

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 5-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.7×3.4×5.6

پارکی BS 1037

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.2×6.2×7.7

پارکی BS 1038

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.2×9.3×11

پارکی BS 1039

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.5×6.4×5.1

پارکی BS 1040

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.5×6.4×14.7

پارکی BS 1041

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.8×5.4×10.7

پارکی BS 1042

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.7×6.1×6.6

پارکی BS 1043

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×4.8×6.5

پارکی BS 1044

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4.2×7.1×8

پارکی BS 1045

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×5.1×7

پارکی BS 1046

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×3.9×4.6

پارکی BS1047

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×5.1×7

پارکی BS 1048

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×5.1×7

پارکی BS 1049

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×3.7×4.1

پارکی BS 1050

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 5-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:3.5×6.6×6.9

پارکی BS 1051

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 10-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×5.9×9.2

پارکی BS 1052

سن 2 تا 12 سال      ظرفیت 5-10

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×2×5.9

پارکی BS 1053

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 5-10

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×5.9×5.7

پارکی BS 1054

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 5-10

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:2.2×2.3×4.3

پارکی BS 1055

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 5-10

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:2.2×1.9×4.2

پارکی BS 1056

سن 4 تا 12 سال      ظرفیت 20-10

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×6.7×8.6

پارکی BS 1057

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-10

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:4×6.9×10.6

پارکی BS 1058

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 30-15

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:6.2×7.5×10.4

پارکی BS 1059

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 30-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.8×9.5×14.2

پارکی BS 1060

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 30-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:6.2×7.5×10.4

پارکی BS 1061

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 30-20

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:6.2×7.5×10.4

پارکی BS 1062

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 15-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5×5.7×8

پارکی BS 1063

سن 3 تا 15 سال      ظرفیت 20-30

پلی اتیلن + فلزی – ابعاد:5.4×7.7×10.9

تاب و سرسره پارکی

تاب و سرسره های پارکی یکی از پر استقبال ترین محصولات فضاهای بازی روباز محسوب می شوند، این محصولات شامل یک مجموعه کامل از سازه های پارکی و بازی های معمول کودکان در فضای بازی خارج از منزل هستند. مجموعه های پارکی کودک قابلیت استفاده در فضای سبز شهری، باغ و ویلاها و حتی حیاط منازل و مهد کودک ها را دارند.

جنس تاب و سرسره پارکی مدرن از پلی اتیلن است که مثل تاب و سرسره های فلزی داغ نمی کند و عمر طولانی تری نیز دارد؛ علاوه بر این تاب و سرسره فلزی در حال حاضر فاقد استاندارد های لازم برای استفاده کودکان ست.

سازه های پارکی امروزی شامل انواع سرسره های پلی اتیلنی مانند سرسره پیچ یا سرسره لوله ای و همچنین شکل های مختلفی از تاب کودک و تاب بزرگسال هستند. همچنین به دلیل تنوع بالا در ساخت محصولات پلی اتیلنی، این مجموعه تاب و سرسره های پارکی دارای دکوراسیون و ظاهر جذاب و متنوعی هستند که با توجه به سلیقه مشتریان قابلیت شخصی سازی نیز دارند.

قیمت تاب و سرسره پارکی

با توجه به قیمت بالای ساختار های فلزی، قیمت تاب و سرسره پارکی پلی اتیلنی نسبت به نمونه های فلزی کمتر است. با این وجود این تاب و سرسره ها در برابر نور خورشید، گرما و رطوبت مقاومت بسیار بالاتری را نسبت به تاب و سرسره های فلزی دارند. مجموعه های کودک پارکی و فضای باز به دلیل تنوع بالا در طرح و رنگ، بازه قیمتی گسترده ای نیز دارند؛ به این معنا که قیمت تاب و سرسره پارکی، با هر سطح بودجه و سرمایه گذاری، متغیر بوده و پیشنهادات متنوعی در هر سطح قیمتی پیش روی مصرف کنندگان قرار می گیرد.

انواع تاب و سرسره پارکی

انواع محصولات تاب و سرسره پارکی، پلی اتیلنی و یا فلزی موجود در این دسته بندی شامل مجموعه های پارکی ساده و کوچک برای استفاده در باغ، ویلا و حیاط منازل و مهد کودک ها ، تاب و سرسره های بزرگ و پیچیده جهت استفاده در فضای سبز شهری، سازه های تور و طناب، انواع زیپ لاین کودک و همه آن چه شما در پارک ها و فضاهای بازی روباز مشاهده می کنید است. تاب های ریلکسی، الاکلنگ های فلزی، آلاچیق و سایه بان و تاب های ویلایی نیز در این دسته از محصولات قرار می گیرند.

سازه های تور و طناب از جدیدترین محصولاتی هستند که به این مجموعه اضافه شدند، این وسایل بازی باعث افزایش قدرت بدنی کودکان شده و انرژی آن ها را هم تخلیه می کند. سازه های تور و طناب به شکل های مختلفی قابل اجرا هستند و همچنین می توان آن ها را با دیگر سازه های پارکی مثل تاب و سرسره ها ترکیب کرد.

خرید تاب و سرسره پارکی

تاب و سرسره پارکی از انواع تجهیزات مدرن مبلمان شهری در پارک‌ها به‌شمار می‌آید. امروزه این نوع از تاب و سرسره‌ها را از متریال‌های مختلفی چون: پلاستیک‌های فشرده و فلز می‌سازند. همچنین در انواع جدید این نوع از تجهیزات، امکان ادغام تاب، سرسره، برج‌ها و راهروهای بازی در سازه تلفیقی وجود دارد. جنس تاب و سرسره پلاستیکی از انواع پلیمرهایی مانند پلی‌اتیلن است که در مقابل نور و گرمای شدید، آسیب نمی‌بیند و هیچ‌گونه حساسیت پوستی برای کودکان ایجاد نمی‌کند.

همچنین در طراحی این نوع از وسایل بازی، به‌دلیل انعطاف‌پذیری پلاستیک، خلاقیت بالایی به‌کار می‌رود و امکان تولید طرح‌های سفارشی نیز وجود دارد. بازیسازان تاب و سرسره پارکی را با استاندارد ملی ایران و استاندارد های روز دنیا، برای خریداران تولید و ارائه کرده است.