• وسایل پارکی - صفحه ۱

پارکی BS 1001

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۷.۴*۷.۳*۴.۵

پارکی BS 1002

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۳۰-۵۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۶.۸*۵.۷*۴.۱

پارکی BS 1003

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۱*۶.۸*۷.۸

پارکی BS 1004

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۱*۵.۷*۶.۸

پارکی BS 1005

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۱*۳.۸*۶.۱

پارکی BS 1006

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۴*۴.۲*۶.۵

پارکی BS 1007

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۱*۵.۴*۸.۹

پارکی BS 1008

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۳*۵.۱*۸.۷

پارکی BS 1009

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۱*۵.۴*۸.۹

پارکی BS 1010

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۳*۷.۸*۱۰

پارکی BS 1011

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۳*۹.۱*۱۵

پارکی BS 1012

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۴*۷.۸*۱۰

پارکی BS 1013

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۴*۴.۵*۷.۴

پارکی BS 1014

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۴*۸*۱۰

پارکی BS 1015

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۴*۶.۲*۱۱.۳

پارکی BS 1016

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۴*۶.۳*۱۱.۲

پارکی BS 1017

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۴*۶.۲*۱۱.۳

پارکی BS 1018

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۴*۶.۲*۱۱.۳

پارکی BS 1019

سن : ۴-۱۲ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۹*۹.۷

پارکی BS 1020

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۳*۲.۸*۹

پارکی BS 1021

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۴*۷.۱*۶.۷

پارکی BS 1022

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۸.۷*۱۴.۵

پارکی BS 1023

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۳*۲.۸*۹

پارکی BS 1024

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۳۰-۵۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۸*۹.۸*۱۲

پارکی BS 1025

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۲.۷*۲.۳*۵

پارکی BS 1026

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۳۰-۵۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۳*۳.۷*۵

پارکی BS 1027

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۲*۷.۳*۱۰.۴

پارکی BS 1028

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۵*۶.۸*۱۰.۶

پارکی BS 1029

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۲۰نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۹*۵.۸*۱۰.۶

پارکی BS 1030

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۳.۹*۲.۸*۳.۹

پارکی BS 1031

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۳.۵*۲.۵*۴.۷

پارکی BS 1032

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۵-۲۰نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۳*۴.۹*۷.۲

پارکی BS 1033

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۳.۹*۲.۸*۳.۹

پارکی BS 1034

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۱*۳.۳*۴.۵

پارکی BS 1035

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۲*۴.۲*۶.۸

پارکی BS 1036

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۵-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۳.۷*۳.۴*۵.۶

پارکی BS 1037

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۲*۶.۲*۷.۷

پارکی BS 1038

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۲*۹.۳*۱۱

پارکی BS 1039

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۵*۶.۴*۵.۱

پارکی BS 1040

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۵*۶.۴*۱۴.۷

پارکی BS 1041

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۸*۵.۴*۱۰.۷

پارکی BS 1042

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۷*۶.۱*۶.۶

پارکی BS 1043

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۴.۸*۶.۵

پارکی BS 1044

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴.۲*۷.۱*۸

پارکی BS 1045

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۵.۱*۷

پارکی BS 1046

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۳.۹*۴.۶

پارکی BS1047

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۵.۱*۷

پارکی BS 1048

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۵.۱*۷

پارکی BS 1049

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۳.۷*۴.۱

پارکی BS 1050

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۵-۱۵ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۳.۵*۶.۶*۶.۹

پارکی BS 1051

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: ۹.۲*۵.۹*۴

پارکی BS 1052

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۲*۵.۹

پارکی BS 1053

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۵.۹*۵.۷

پارکی BS 1054

سن : ۲-۱۲ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: ۲.۲*۲.۳*۴.۳

پارکی BS 1055

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۵-۱۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۲.۲*۱.۹*۴.۲

پارکی BS 1056

سن : ۴-۱۲ سال ظرفیت : ۱۰-۲۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۴*۶.۷*۸.۶

پارکی BS 1057

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: ۴*۶.۹*۱۰.۶

پارکی BS 1058

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۶.۲*۷.۵*۱۰.۴

پارکی BS 1059

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۸*۹.۵*۱۴.۲

پارکی BS 1060

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: ۶.۲*۷.۵*۱۰.۴

پارکی BS 1061

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵.۳*۷.۲*۱۱.۵

پارکی BS 1062

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۱۵-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد : ۵*۵.۷*۸

پارکی BS 1063

سن : ۳-۱۵ سال ظرفیت : ۲۰-۳۰ نفر
پلی اتیلن + فلز ابعاد: ۵.۴*۷.۷*۱۰.۹